Skip to content

Zaměstnávání cizinců

V dnešní globalizované ekonomice se stává běžnou praxí, že společnosti hledají kvalifikované pracovníky mimo hranice své země, což vytváří potřebu dobře se orientovat v pravidlech a předpisech týkajících se zaměstnávání zahraničních pracovníků. Tato lekce si klade za cíl poskytnout podnikatelům a účetním základní přehled o klíčových aspektech tohoto procesu, včetně legislativních náležitostí, povolení k pobytuContinue reading „Zaměstnávání cizinců“

Umělecké, kulturní a jiné činnosti dítěte

Podnikatelská a účetní praxe zahrnuje i specifické oblasti, jako jsou umělecké, kulturní, sportovní, reklamní a jiné činnosti mladistvých. Tato oblast přináší unikátní výzvy a příležitosti, které vyžadují zvláštní pozornost k právním, finančním a daňovým aspektům. Lekce se zaměří na to, jak správně postupovat při účtování příjmů a výdajů spojených s činnostmi dětí v umělecké aContinue reading „Umělecké, kulturní a jiné činnosti dítěte“

Insolventní zaměstnavatel

V podnikatelském prostředí může dojít k situacím, kdy se zaměstnavatel ocitne v insolvenci. Je klíčové rozumět tomu, jaké právní a finanční dopady taková situace přináší. Insolventní zaměstnavatelé se musí vypořádat s řadou povinností vůči svým zaměstnancům, věřitelům a státním institucím. Tato lekce se zaměří na základní principy insolvenčního řízení, práva a povinnosti zaměstnanců v případěContinue reading „Insolventní zaměstnavatel“

Kontrolní činnost

Měli jste již tu čest setkat se například se Státním úřadem inspekce práce (SÚIP), Oblastním inspektorátem práce (OIP), nebo celním úřadem? A nesmíme zapomenout na Generální ředitelství Úřadu práce ČR spolu s krajskými pobočkami úřadu práce. Každý z těchto orgánů má specifické role a pravomoci, které zahrnují monitorování dodržování pracovněprávních předpisů, kontrolu legálnosti zaměstnávání cizincůContinue reading „Kontrolní činnost“

Agentury práce

Podnikatelé často čelí výzvám při správě zaměstnaneckých záležitostí, zejména v oblastech dočasné pracovní síly a flexibilního pracovního trhu. Agentury práce, jako specializované organizace, hrají klíčovou roli v poskytování dočasných zaměstnanců a personálních služeb, které firmám umožňují rychle reagovat na měnící se potřeby trhu. Tato lekce se zaměří na základní principy a funkce agentur práce, jejichContinue reading „Agentury práce“

Švarcysystém

Jedním z důležitých témat, které se často objevuje v souvislosti s pracovněprávními vztahy a daňovými povinnostmi, je tzv. „švarcsystém“. Tento termín označuje nelegální praktiku, kdy je faktický zaměstnanecký poměr maskován jako spolupráce mezi dvěma podnikatelskými subjekty. V této lekci se zaměříme na definici švarcsystému, jeho právní důsledky a rizika pro podnikatele i zaměstnance, a poskytnemeContinue reading „Švarcysystém“

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy jsou důležitým prvkem mzdového účetnictví, který upravují Zákoník práce a Občanský soudní řád. Tyto zákony přesně vymezují příjmy, ze kterých lze srážky provádět, včetně mezd, platů, odměn z dohod a dalších pracovněprávních plnění. Zaměstnavatelé musí vést přesnou evidenci srážek a dodržovat pravidla pro jejich provádění a pořadí. V této lekci se budemeContinue reading „Srážky ze mzdy“

Pracovní doba

Správné nastavení a dodržování pracovní doby je klíčové pro efektivní fungování podniku a spokojenost zaměstnanců. V této lekci se podíváme na základní pojmy a právní rámec pracovní doby, včetně její délky, rozvržení, přestávek a odpočinku. Probereme také různé druhy pracovní doby, jako je směnný provoz či zkrácená pracovní doba. Cílem této lekce je poskytnout vámContinue reading „Pracovní doba“

Práce přesčas, v noci a pracovní pohotovost

Práce přesčas je běžnou součástí mnoha podniků a organizací, avšak její správné řízení a dodržování právních předpisů je klíčové pro udržení spokojenosti zaměstnanců a minimalizaci právních rizik. Také si projdeme problematiku práce v noci a pracovní pohotovosti. V této lekci si vysvětlíme, co přesně tyto práce znamenají, jaké jsou zákonné limity pro jejich nařizování aContinue reading „Práce přesčas, v noci a pracovní pohotovost“

Evidence pracovní doby

Správná evidence pracovní doby je zásadní nejen pro plnění zákonných povinností, ale i pro efektivní řízení pracovních procesů a zajištění spravedlivé odměny za vykonanou práci. V této lekci si vysvětlíme, jaké jsou zákonné požadavky na evidenci pracovní doby, jaké metody a nástroje mohou zaměstnavatelé využít k jejímu sledování a jaké jsou nejčastější chyby, kterým jeContinue reading „Evidence pracovní doby“